Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 14:26

Η προκήρυξη του πρωταθλήματος βετεράνων

Την προκήρυξη του πρωταθλήματος βετεράνων έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΠΣ Κυκλάδων, με τις ενδιαφερόμενες ομάδες αν έχουν περιθώριο μέχρι τις 21 Οκτωβρίου να δηλώσουν συμμετοχή.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2020– 2021

Η  ΕΠΣ Κυκλάδων αφού έλαβε υπόψη :

α. Το Καταστατικό της, καθώς και αυτό της ΕΠΟ .

β. Τους Κανονισμούς της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Κυκλάδων .

γ. Την  υπ’ αριθμ. 4/05-07-2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τους αγώνες του Πρωταθλήματος Βετεράνων, της ΕΠΣ Κυκλάδων, περιόδου  2020-2021.

Άρθρο  1 . Προκήρυξη / Αρμοδιότητα

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της ΕΠΣ Κυκλάδων, ως διοργανώτριας και των Ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό.

Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην ΕΠΣ Κυκλάδων, της Δήλωσης συμμετοχής της Ομάδας .

Αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή .

Άρθρο  2 . Διατάξεις διεξαγωγής

Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος Βετεράνων, διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις :

α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς .

β. των Κανονισμών της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Κυκλάδων .

γ. των αποφάσεων του ΔΣ της ΕΠΣ Κυκλάδων, που ρυθμίζουν η θα ρυθμίσουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα και τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης .

Την ευθύνη διεξαγωγής του Πρωταθλήματος έχει 5μελής Επιτροπή, αποτελούμενη από δύο μέλη, τον Πρόεδρο της και τον Αντιπρόεδρο της, από την ΕΠΣΚ και τρία μέλη προερχόμενα από τις διαγωνιζόμενες Ομάδες και τα οποία θα επιλεγούν από το ΔΣ της ΕΠΣΚ, κατόπιν προτάσεων των Ομάδων .

Άρθρο  3 . Δήλωση συμμετοχής – Προϋποθέσεις - Έναρξη

Στο πρωτάθλημα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητες Ομάδες Βετεράνων Ποδοσφαιριστών, που σχετίζονται με Σωματείο ή νησί των Κυκλάδων .

Οι Ομάδες μπορούν να υποβάλλουν στην ΕΠΣ Κυκλάδων, έως την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00, Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα χορηγηθεί από την Ένωση . Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των πενήντα (50) ευρώ (μετρητά ή κατάθεση στο ταμείο της ΕΠΣΚ) .

Η Δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται και από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα ζητηθούν από την ΕΠΣ Κυκλάδων .

Οι Ομάδες στη Δήλωση Συμμετοχής θα αναφέρουν υποχρεωτικά το email τους ή τον αριθμό του FAX τους . Για κάθε αλλαγή email ή του αριθμού φαξ, θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η ΕΠΣ Κυκλάδων . Επίσης πρέπει να αναφέρουν τον εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή του, με τα πλήρη και αναλυτικά στοιχεία τους, οι οποίοι θα  επικοινωνούν με την ΕΠΣΚ .

Κάθε Ομάδα μπορεί να έχει έως 30 ποδοσφαιριστές και καταθέτει σχετική κατάσταση, μαζί με την δήλωση συμμετοχής . Εάν η κατάσταση έχει λιγότερους από 30 ποδοσφαιριστές, μπορεί να υποβληθεί συμπληρωματική στην πορεία του πρωταθλήματος .

Η ονομαστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών θα έχει τα πλήρη στοιχεία τους και θα συνοδεύεται από την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Δήλωση συμμετοχής που δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν δηλώνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία δεν θα γίνεται δεκτή .

Η αλληλογραφία της ΕΠΣΚ με τις Ομάδες θα γίνεται  με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή εναλλακτικά με φαξ.

Άρθρο  4 . Αριθμός Ομάδων – Όμιλοι – Πρόγραμμα

Ανάλογα με τον αριθμό των Ομάδων, που θα δηλώσουν συμμετοχή, το πρωτάθλημα θα γίνει σε ένα η περισσότερους Ομίλους .

Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα καταρτιστεί μετά από συνεννόηση των συμμετεχουσών  Ομάδων και της ΕΠΣ Κυκλάδων . Αγώνας που αναβλήθηκε δικαιολογημένα, ορίζεται εκ νέου από την Επιτροπή, σε συνεννόηση των εμπλεκόμενων Ομάδων .

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο Γύρους .

Άρθρο  5 . Επίλυση Αθλητικών διαφορών .

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν :

α. Τις Ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του Πρωταθλήματος αυτού και

β. Σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές, με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από την πενταμελή Επιτροπή του Πρωταθλήματος, γεγονός που αποδέχονται οι Ομάδες με την δήλωση συμμετοχής τους .

Άρθρο  6 . Γήπεδα – Ώρα έναρξης αγώνων

Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος διεξάγονται υποχρεωτικά σε γήπεδα που θα έχουν χλοοτάπητα .

Σε περίπτωση που το Γήπεδο – έδρα Ομάδας καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά η μόνιμα, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η ΕΠΣ Κυκλάδων θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο Γήπεδο, που θα υποδεικνύεται από την Ομάδα  και πληροί τους όρους της διοργάνωσης . Εάν δεν υπάρξει υπόδειξη άλλου Γηπέδου από την Ομάδα η το υποδειχθέν δεν πληροί τις προϋποθέσεις, η ΕΠΣΚ μπορεί να ορίσει εκείνη άλλο Γήπεδο της επιλογής της .

Η ημέρα και ώρα διεξαγωγής των αγώνων, θα ορίζονται από την ΕΠΣΚ, σε συνεννόηση με τις διαγωνιζόμενες Ομάδες  .

Οι Ομάδες  με μέριμνα και ευθύνη τους θα πρέπει να φροντίζουν για την γνωστοποίηση του αγωνιστικού τους προγράμματος στα Δημοτικά, Κοινοτικά, και Εθνικά Γήπεδα που χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικίες Αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες .

Άρθρο  7 . Γιατρός αγώνα

Η παρουσία Γιατρού αγώνα ή επίσημου νοσηλευτή - διασώστη είναι υποχρεωτική σε όλους τους αγώνες . Χωρίς την παρουσία Γιατρού ή διασώστη κανείς αγώνας δεν αρχίζει και φυσικά η παρουσία του είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα .

Ο Γιατρός ή ο διασώστης έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο, στον Διαιτητή και Παρατηρητή του αγώνα .

Η γηπεδούχος Ομάδα υποχρεούται να εφοδιάσει τον Ιατρό – διασώστη, με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό υλικό .

Η ευθύνη της κλήσης και παρουσίας του Γιατρού ή διασώστη αγώνα, ανήκει αποκλειστικά στο Γηπεδούχο Σωματείο, που έχει και τις επιπτώσεις σε περίπτωση μη παρουσίας του και εξ αυτού την μη διεξαγωγή του αγώνα, που είναι η απώλεια του αγώνα .

Άρθρο  8 . Διαιτητές

Οι Διαιτητές των αγώνων  θα ορίζονται από το αρμόδιο Όργανο της ΕΠΣΚ . οι οποίοι μπορεί να είναι, από τους επίσημα εγγεγραμμένους στην Επιτροπή της ΕΠΣΚ, εν ενεργεία η όχι .

Σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού Διαιτητών της ΕΠΣΚ, για την κάλυψη των αγώνων της, η Επιτροπή Διαιτησίας θα μπορεί να χρησιμοποιεί και φιλάθλους .

Άρθρο  9 . Παρατηρητής αγώνα

Σε όλους τους αγώνες θα ορίζεται Παρατηρητής, πριν την έναρξή τους, σε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων Ομάδων και θα δηλώνεται στον Διαιτητή .

Άρθρο  10 . Προπονητές

Με την δήλωση συμμετοχής, οι Ομάδες οφείλουν να δηλώσουν τα πρόσωπα που θα ασκούν τα καθήκοντα του προπονητή τους . Πριν την έναρξη του κάθε αγώνα, οι Ομάδες οφείλουν να δηλώσουν, στον Διαιτητή και Παρατηρητή, ποιος θα ασκεί τα καθήκοντα του Προπονητή, στον συγκεκριμένο αγώνα, ο οποίος και θα είναι ο μόνος που θα μπορεί να δίνει οδηγίες, από τον πάγκο, κατά τη διάρκεια του αγώνα .

Άρθρο  11 . Ποδοσφαιριστές – Διαδικασία αγώνων

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  Πρωτάθλημα  αυτό, έχουν όσοι  έχουν γεννηθεί  πριν από  την

31-12-1984 .

Μεταγραφές ποδοσφαιριστών, μεταξύ των Ομάδων που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα, δεν επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου .

Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε 80 λεπτά (2 Χ 40’) .

Στο ΦΑ αναγράφονται έως και 20 ποδοσφαιριστές, ανά Ομάδα . Ο αριθμός των αλλαγών, κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι απεριόριστος, αλλά δεν επιτρέπεται να επανέλθει ποδοσφαιριστής στον αγώνα, που έχει γίνει αλλαγή .

Πριν τον αγώνα οι Ομάδες καταθέτουν στον Διαιτητή Ονομαστική Κατάσταση ποδοσφαιριστών, για τον συγκεκριμένο αγώνα, συνοδευόμενη με  τις Κάρτες Υγείας Αθλητών και φωτοτυπία από τις Υπεύθυνες Δηλώσεις τους που έχουν ήδη κατατεθεί στην Διοργανώτρια πρωτότυπα.

Η γηπεδούχος οφείλει για την ύπαρξη του απαραίτητου αθλητικού υλικού (μπάλες κλπ), για την διεξαγωγή του αγώνα .

Άρθρο  12 . Τήρηση τάξης

Τα Γηπεδούχα Σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα η διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων και των οπαδών τους . Σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων η πράξεων, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται, από την Πενταμελή Επιτροπή, οι προβλεπόμενες κυρώσεις .   

Άρθρο  13 . Έπαθλα Πρωταθλήματος

Στην Πρωταθλήτρια Ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια, για τους  Βετεράνους Ποδοσφαιριστές.

Άρθρο  14 . Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα

Η ΕΠΣ Κυκλάδων, ως αποκλειστικός φορέας διοργάνωσης του Πρωταθλήματος, επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος της, σύμφωνα με τα Καταστατικά και τις αποφάσεις της και της ΕΠΟ, καθώς και τον ΚΑΠ, αναφορικά με την εμπορική και ραδιοτηλεοπτική εκμετάλλευση των αγώνων, καθώς και κάθε άλλου συναφούς δικαιώματος ήχου, εικόνας και περιεχομένου αγώνων .

Άρθρο  15 . Βαθμολογική κατάταξη

Η βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα στον ΚΑΠ .

Άρθρο  16 . Μη κάθοδος Ομάδας σε αγώνα

Σε περίπτωση μη καθόδου αδικαιολόγητα Ομάδας σε αγώνα, αυτή χάνει τον συγκεκριμένο αγώνα και της αφαιρούνται δύο βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα .

Άρθρο  17 . Ενστάσεις

Η υποβολή οποιασδήποτε ένστασης η καταγγελίας θα πρέπει να γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΚΑΠ

Άρθρο  18 . Τελικές διατάξεις

Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ και της ΕΠΣΚ η για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, θα αποφασίζει το ΔΣ της ΕΠΣ Κυκλάδων, στα πλαίσια του Καταστατικού της και της ΕΠΟ, για το ορθό και το δίκαιο . Επίσης μπορεί να εκδοθεί συμπληρωματική προκήρυξη, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Οι όποιες σχετικές με το Πρωτάθλημα αποφάσεις του ΔΣ της ΕΠΣΚ  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, την οποία και συμπληρώνουν .

Copy of Peach Minimal Perfect Skin Skincare Flyer

RODOS TOYRNOYA

BETARADES 300X250

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

0
Shares